فروش محصولات WTW/فروش کنداکتیویمتر پرتابلWTW

ECمتر جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی آب برای ازمایشگاه آب و فاضلاب

توضیحات

فروش محصولات WTW/فروش کنداکتیویمتر پرتابلWTW

ECسنج دستگاهی برای سنجش میزان رسانائی “هدایت الکتریکی” مایعات می‌باشد.

هرچه میزان نمکهای رسانای موجود در مایعات بیشتر باشد هدایت الکتریکی بیشتر می‌گردد.

اصطلاحاً به آن هدایت سنج هم می گویند. برای آنالیز آب، آزمایشات محیطی و در مراحل تولید محلولات که نیاز به بررسی های بیشتری دارد از این دستگاه استفاده می شود.

واحد سنجش هدایت الکتریکی ، میکرو اهم بر سانتیمتر ، و واحد سنجش هدایت الکتریکی ویژه آب میکرو زیمنس بر سانتیمتر µs/cm و میلی زیمنس بر سانتیمتر ms/cm می باشد.

ECمتر در انواع مختلف ECمتر قلمی یا جیبی، EC متر پرتابل، کنداکتیویمتر رومیزی و EC مترآنلاین ساخته می شود.

هر دستگاه هدایت سنج دارای دو الکترود یکسان فلزی پلاتینه شده می باشند.

الکترودها در یک محفظه شیشه ای پیرکس یا شیشه ی مقاوم دیگر، موازی هم قرار گرفته اند. به مجموعه ی این الکترودها در محفظه ی شیشه ای، پیل کنداکتومتر می گویند.

برای اندازه گیری هدایت یک محلول، پیل کنداکتومتر را در آن محلول قرار داده و دستگاه با ولتاژ مناسبی که بین الکترودها می فرستد، هدایت محلول را نشان می دهد.

جریان برق به کار رفته اگر مستقیم باشد باعث تجزیه ی الکتریکی محلول می شود، بنابراین از یک جریان برق متناوب با فرکانس زیاد (به طور معمول ۶۰HZ تا ۱۰۰۰) استفاده می شود.

دستگاه های هدایت سنج تجاری معمولا طوری طراحی شده اند که هدایت الکترولیتی را بر حسب mS یا µS اندازه می گیرند.

بعضی دستگاه ها نیز هدایت ویژه را اندازه می گیرند که محدوده ی اندازه گیری آن ها بر حسب mS/cm یا µS/cm می باشد.

هدایت الکتریکی هدایت الکتریکی معیاری از توان آب برای هدایت جریان الکتریکی میباشد آه این ویژگی با آل غلظت مواد یونیزه شده در آب(یونهای مثبت ومنفی )ودمایی آه اندازه گیری در آن انجام می شود مرتبط می باشد .

هدایت الکتریکی آب را با دستگاهی به نام کنداکتیویتیمتر اندازه گیری وبراساس واحد میکروموس بر سانتیمتر گزارش می نمایند.

با اندازه گیری هدایت الکتریکی می توان به کیفیت آب وطبقه بندی آن پی برد بین کل مواد جامد محلول در یک نمونه وقابلیت هدایت الکتریکی رابطه زیر برقرار می باشد : مقذار کل مواد جامد محلول را می توان از ضرب قابلیت هدایت الکتریکی در ضریب تجربی( ۵۵/٠-٧/٠ ) تخمین زد آه بستگی به ترآیبات محلول ودرجه حرارت اندازه گیری شده دارد.

*محلول استاندارد آلرید پتاسیم ٠١/٠ M : ۶ /٧۴۵ میلی گرم آلرید پتاسیم بدون آب را در آب مقطر حل وتا یک لیتر رقیق می آنیم این محلول در ٢۵ درجه سانتیگراد دارای هدایت الکتریکی برابر باcm/mhos ١۴١٣µمی باشد .

این محلول را در بطری پیرآس با درب شیشه ای نگهداری نمایید . دما وهدایت الکتریکی محلول استاندارد هر روز اندازه گیری شود.

تجهیزات مورد نیاز آنداآتیویتمتر روش آزمون : دستگاه را آماده نموده دما وهدایت الکتریکی نمونه ها واستاندارد را اندازه گیری ودر صورت مشابه بودن دمای نمونه واستاندارد از روی فرمول زیر هدایت الکتریکی نمونه را محاسبه آنید .

روش اندازه گیری هدایت الکتریکی یا کنداکتیومتری :

هدایت الکتریکی معیاری از توان آب برای هدایت جریان الکتریکی میباشد که این ویژگی با کل غلظت مواد یونیزه شده در آب(یونهای مثبت ومنفی) ودمایی که اندازه گیری در آن انجام می شود مرتبط میباشد .

هدایت الکتریکی آب را با دستگاهی به نام کنداکتیویتیمتر اندازه گیری وبراساس واحد میکروموس بر سانتیمتر گزارش می نمایند. با اندازه گیری هدایت الکتریکی می توان به کیفیت آب وطبقه بندی آن پی برد.

مقذار کل مواد جامد محلول را می توان از ضرب قابلیت هدایت الکتریکی در ضریب تجربی (۵۵/۰ – ۷/۰) تخمین زد که بستگی به ترکیبات محلول و درجه حرارت اندازه گیری شده دارد.

تجهیزات مورد نیاز :

کنداکتیویتیمتر

روش آزمون :

آماده سازی محلول استاندارد کلرید پتاسیم 0/01 مولار: ۶/۷۴۵ میلی گرم کلرید پتاسیم بدون آب را در آب مقطر حل و تا یک لیتر رقیق کنید.

این محلول در ۲۵ درجه سانتی گراد دارای هدایت الکتریکی برابر با ۱۴۱۳ میکرو مو بر سانتی متر می باشد.

این محلول را در بطری پیرکس با درب شیشه ای نگهداری نمایید. دما و هدایت الکتریکی محلول استاندارد هر روز اندازه گیری شود.

دستگاه کنداکتیویتیمتر را آماده کرده، دما و هدایت الکتریکی نمونه ها را اندازه گیری کرده و در صورت مشابه بودن دمای نمونه و محلول استاندارد، از روی فرمول زیر هدایت الکتریکی نمونه را محاسبه کنید.

هدایت اندازه گیری شده با دستگاه * هدایت الکتریکی محلول استاندارد/۱۴۱۳ = هدایت الکتریکی نمونه

هدایت الکتریکی آب ( EC ) و رابطه آن با TDS قابلیت آب در هدایت جریان الکتریکی از خود می باشد و یا معرف قدرت یونی یک محلول آبی برای انتقال جریان برق از خود است.

یونهای موجود در آب عامل انتقال الکتریسیته می باشند و میزان هدایت با غلظت یونها رابطه مستقیم دارد. واحد هدایت الکتریکی در سیستم SI زیمنس بر سانتیمتر می باشد که برابر مُو می باشد و معموالً از این واحد استفاده می شود.

رابطه هدایت الکتریکی با TDS محلول یونهای مثبت و منفی عوامل بوجود آورنده EC و TDS در آب می باشد به همین جهت مابین آنها رابطه ای مستقیم وجود دارد.

– در محلولهای خیلی رقیق و با هدایت کم ارتباط EC و TDS به صورت TDS(ppm) = 0.5 EC (µS/cm) – برای آبهای شهری )سطحی و زیر زمینی( EC و TDS به صورت TDS(ppm) = (0.64) EC (µS/cm) – برای آبهای صنعتی با قلیائیت باال EC و TDS به صورت TDS(ppm) = (~ 0.9) EC (µS/cm)

دلیل اینکه EC و TDS با هم یک رابطه ندارند این است که تنها مواد یونیزه ایجاد هدایت الکتریکی می کنند. در آبها مولکولهای آلی و ترکیبات بدون یونیزه نیز موجود بوده و در اندازه گیری EC به حساب نمی آیند.

میزان هدایت الکتریکی با دمای آب رابطه مستقیم داشته و با افزایش دما، هدایت الکتریکی آب نیز افزایش می یابد.

کنداکتیویمتر پرتابل ٰ همراه با الکترود Tetracon 325؛

دقت 0/5

رنج: µS/cm 0 تا ۱۰۰۰ms/cm

رنج TDS: 0 تا ۱۹۹۹ میلی گرم بر لیتر

بافر 0/01 mol/kcl

فاقد حافظه داخلی

Inolab 3110

WTWآلمان

راشاشیمی فارمد

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فروش محصولات WTW/فروش کنداکتیویمتر پرتابلWTW”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

0